บริการจดโดเมน

.com .net .org .biz .us .mobi .ws .info 500.-/ปี
.me .us .asia 700.-/ปี
.tv 1600.-/ปี
.fm 2800.-/ปี
.jp 4000.-/ปี

.co.th
.ac.th
.go.th
.in.th
.mi.th
.net.th
.or.th

900.-/ปี
 อื่น ๆ Call

 

 .co.th
สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมุ่นี้ จะต้องเป็นองค์การพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทยและตัวแทนนั้นจะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย

.ac.th
สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมุ่นี้ จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย

.go.th
สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย

.in.th
สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป

.net.th
สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔

.or.thสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร

.mi.thสำหรับหน่วยงานทางทหาร

*สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ ในการจด .xx.th จะแจ้งให้ทราบภายหลังได้รับการติดต่อขอจดโดเมน